Άδεια ασθένειας

Οι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ Κλάδος ΤΑΥΤΕΚΩ λαμβάνουν έως 30 ημερολογιακές ημέρες ασθένειας ανά *έτος οι οποίες πληρώνονται από τον εργοδότη.

Οι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ Κλάδος ΙΚΑ λαμβάνουν έως 30 ημερολογιακές ημέρες ασθένειας ανά *έτος οι οποίες πληρώνονται από τον εργοδότη ως εξής:

  • Οι 3 πρώτες ημέρες ανά ασθένεια, πληρώνονται από τον εργοδότη με ποσοστό 50% επί του ημερομισθίου (το υπόλοιπο 50% δεν πληρώνεται). Από την 4η ημέρα της εκάστοτε ασθένειας και μέχρι τη λήξη της, ο ΕΦΚΑ πληρώνει το 50% του μέσου τεκμαρτού ημερομισθίου της ασφαλιστικής κλάσης που υπάγεται ο εκάστοτε ασφαλισμένος και με ανώτερο όριο το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 8ης ασφαλιστικής κλάσης, αυξημένο κατά 10% για κάθε τέκνο (έως δύο τέκνα) που είναι έμμεσα ασφαλισμένο στον εργαζόμενο ασθενή. Το επίδομα ασθένειας από τον ΕΦΚΑ χορηγείται κατόπιν αίτησης στην ιστοσελίδα https://www.efka.gov.gr/el/epidoma. Το υπόλοιπο ποσοστό του ημερομισθίου 30% έως 50% πληρώνεται από τον εργοδότη κατόπιν δήλωσης της ασθένειας στην ανωτέρω ιστοσελίδα.

*Η πρώτη μέρα του έτους για τον υπολογισμό της άδειας ασθένειας λογίζεται ως η ημερομηνία πρόσληψης σε Cosmote e-Value, OTE, Cosmote και OTEplus.

Μετά την 31η ημερολογιακή ημέρα άδειας ασθένειας ανά *έτος ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Το επίδομα ασθενείας καταβάλλεται μέχρι 182 ημέρες για την ίδια ασθένεια ή για
διαφορετικές ασθένειες μέσα στο ίδιο έτος, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει 120
τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο προηγούμενο έτος ή στο προηγούμενο 15μηνο.

β) Το επίδομα ασθενείας καταβάλλεται και μέχρι 360 ημέρες για την ίδια πάθηση,
εφόσον ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει το λιγότερο 300 ημέρες εργασίας μέσα στα δύο
ημερολογιακά χρόνια τα αμέσως προηγούμενα από εκείνο της αναγγελίας της ασθένειάς του ή μέσα στο προηγούμενο της αναγγελίας 30μηνο, οπότε δεν υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας που
πραγματοποιήθηκαν μέσα στο τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του 30μηνου.

γ) Επίδομα ασθενείας για την ίδια πάθηση καταβάλλεται μέχρι 720 ημέρες, εφόσον ο
ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει:

i) 1.500 ημέρες εργασίας, από τις οποίες 600 τουλάχιστον τα τελευταία πέντε (5) έτη τα αμέσως
προηγούμενα της αναγγελίας της ασθένειας ή
ii) 4.500 ημέρες εργασίας μέχρι την ημέρα αναγγελίας της ασθένειας.
iii) Αν δεν υπάρχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, υπάρχουν όμως 10.000 ημέρες εργασίας στο
σύνολο της ασφάλισης, μέχρι την ημέρα αναγγελίας της πάθησης, πάλι είναι δυνατή η καταβολή
επιδόματος ασθενείας μέχρι 720 ημέρες.
iv) Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν συγκεντρώνει καμιά από τις ανωτέρω προϋποθέσεις,
δικαιούται επιδότηση μέχρι 720 ημέρες, αν έχει πραγματοποιήσει 300 ημέρες εργασίας και δεν έχει
υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας του. Το κατώτατο αυτό όριο των 300 ημερών εργασίας αυξάνεται ανά 120 ημέρες εργασίας κατά μέσο όρο κάθε έτος, μετά τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας και μέχρι τις 4.200 ημέρες εργασίας. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υπάρχουν και 330 ημέρες εργασίας που να έχουν πραγματοποιηθεί στα αμέσως προηγούμενα 5 έτη εκείνου την αναγγελίας της ασθένειας.

Για τους εργαζόμενους ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ Κλάδος ΤΑΥΤΕΚΩ για τις ασθένειες πέρα των 30 ημερολογιακών ημερών ανά εργασιακό έτος η δήλωση της ασθένειας γίνεται κατόπιν επικοινωνίας με τον εργοδότη με συμπλήρωση εντύπων και αλληλογραφίας του εργοδότη με την αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ Κλάδος ΤΑΥΤΕΚΩ.

Οι ασφαλισμένοι που έχουν επιδοτηθεί από τον ΕΦΚΑ Κλάδος ΙΚΑ με επίδομα ασθένειας, δικαιούνται και αναλογία του δώρου Πάσχα και Χριστουγέννων. Πιο αναλυτικά οι επιδοτούμενοι για ασθένεια ασφαλισμένοι από την 25η Δεκεμβρίου μέχρι την ημερομηνία του Πάσχα δικαιούνται αναλογία δώρου Πάσχα και από την ημερομηνία του Πάσχα μέχρι την 25η Δεκεμβρίου δικαιούνται αναλογία δώρου Χριστουγέννων.

Αν οι ανωτέρω επιδοτηθούν για τμήμα του παραπάνω χρονικού διαστήματος δικαιούνται ως δώρο ποσό ίσο με ένα ημερήσιο επίδομα για κάθε 9ήμερο επιδότησης μέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστημα και μέχρι 13 το πολύ ημερήσια επιδόματα για το Πάσχα και 25 για τα Χριστούγεννα.

Η αίτηση για την καταβολή της αναλογίας δώρου Πάσχα και Χριστουγέννων γίνεται από το υποκατάστημα του ΕΦΚΑ που ανήκει ο εκάστοτε ασφαλισμένος βάσει του τόπου κατοικίας του και η χρονική προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι έως 6 μήνες από την ημέρα καταβολής του δώρου Πάσχα και Χριστουγέννων από τον εργοδότη.

Η χρονική προθεσμία δήλωσης της άδειας ασθένειας για χορήγηση παροχών σε χρήμα είναι εμπρόθεσμη εάν υποβληθεί εντός οκτώ μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της ιατρικής γνωμάτευσης στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Η χρονική προθεσμία δήλωσης του εργατικού ατυχήματος για χορήγηση παροχών σε χρήμα είναι εμπρόθεσμη εάν υποβληθεί εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της ιατρικής γνωμάτευσης στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ή εντός πέντε εργάσιμων ημερών της επομένης εργάσιμης από την ημερομηνία εξόδου από ιδιωτικό ή δημόσιο νοσοκομείο.

Τα ανωτέρω αναμένεται να τροποποιηθούν με την ανακοίνωση του νέου κανονισμού παροχών του ΕΦΚΑ.