Δάνεια

Σύμφωνα με τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας εργαζόμενοι στην Cosmote e-Value με τουλάχιστον 7 χρόνια υπηρεσίας μπορούν να λάβουν δάνειο ύψους ενός τακτικού μισθού με αποπληρωμή σε 12 δόσεις. Εργαζόμενοι με περισσότερα από 10 χρόνια υπηρεσίας μπορούν να λάβουν δάνειο τριών τακτικών μισθών, έως 5000€ με αποπληρωμή σε 50 δόσεις. Η αποπληρωμή γίνεται μέσω της μισθοδοσίας και το επιτόκιο είναι το 33% του επιτοκίου δανεισμού του Ομίλου ΟΤΕ κατά το προηγούμενο έτος. Ως έτη υπηρεσίας στην Cosmote e-Value λογίζονται τα έτη υπηρεσίας στις εταιρείες ΟΤΕ, Cosmote και ΟΤΕplus.

Η αίτηση για το δάνειο γίνεται μέσω του λογισμικού MyWorkFlow.