Ημέρες Κανονικής Άδειας

1ο έτος     2 εργάσιμες ημέρες άδειας για κάθε μήνα εργασίας & έως 20 εργάσιμες ημέρες άδειας.

2ο έτος   21 εργάσιμες ημέρες άδειας

3ο έτος   22 εργάσιμες ημέρες άδειας εφόσον ο εργαζόμενος έχει συμπληρώσει 24 μήνες εργασίας στον ίδιο εργοδότη

Μετά την συμπλήρωση 10 ετών εργασίας στον ίδιο εργοδότη ή 12 ετών εργασίας σε διαφορετικούς εργοδότες χορηγείται κανονική άδεια 25 εργάσιμων ημερών ανά ημερολογιακό έτος.

Μετά την συμπλήρωση 25 ετών εργασίας ασχέτου εργοδότη χορηγείται κανονική άδεια 26 εργάσιμων ημερών ανά ημερολογιακό έτος.