Καταστατικό

«Σύλλογος Εργαζομένων στην COSMOTE e-VALUE»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A’

ΤΙΤΛΟΣ – ΕΔΡΑ– ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1

 1. Α. Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση πανελλαδικής έκτασης με την επωνυμία «Σύλλογος Εργαζομένων στην COSMOTEe-VALUE».

Β.   Το παρόν καταστατικό διέπει τη λειτουργία του ανωτέρω σωματείου το οποίο έχει έδρα στην Αθήνα.

 • Σκοπός του σωματείου είναι η προστασία και η προαγωγή των επαγγελματικών, ηθικών και υλικών συμφερόντων των μελών, σύμφωνα με τις αρχές του ελεύθερου και δημοκρατικού συνδικαλισμού, καθώς και η τεχνικοεπαγγελματική περαιτέρω επιμόρφωση και ανάπτυξη των μελών του και η γενική φροντίδα για την εξύψωση του βιοτικού, μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου τους, όπως και η καλλιέργεια μεταξύ τους πνεύματος εργατικής αλληλεγγύης και συναδέλφωσης.
 • Οι σκοποί του Συλλόγου Εργαζομένων στην Cosmotee-Value επιδιώκονται:
  • Με τη διεξαγωγή συλλογικών διαπραγματεύσεων για την κατάρτιση συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή την προσφυγή στον ΟΜΕΔ ή σε κάθε άλλη αρμόδια αρχή για το σκοπό αυτό.
  • Με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Συλλόγου Εργαζομένων στην Cosmotee-Value ως γνωμοδοτικών οργάνων διμερούς ή τριμερούς συνεργασίας και με παραστάσεις ενώπιον της διοίκησης της Cosmotee-Value και των αρμόδιων υπηρεσιακών στελεχών της για θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.
  • Με τη συμμετοχή και τη συνεργασία με την ΟΜΕ-ΟΤΕ και τα εργατικά κέντρα.
  • Με την ανάπτυξη της αλληλεγγύης των μελών του, με τη μελέτη, παρακολούθηση και υποστήριξη των επαγγελματικών και σχετικών οικονομικών ζητημάτων.
  • Με ανταλλαγή γνωμών, με διαλέξεις, ημερίδες, και άλλες ανάλογες ενέργειες για την αρτιότερη επαγγελματική ανάπτυξη των μελών του.
  • Με την ίδρυση φορέων και ταμείων πρόνοιας και αλληλοβοήθειας για τα μέλη του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΠΑΥΣΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΑΠΟΒΟΛΗ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ 2

ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ

 1. Ως μέλη μπορούν να εγγραφούν όλοι οι εργαζόμενοι στην COSMOTEe-VALUE σε όλη την επικράτεια. Μέλος του Συλλόγου Εργαζομένων στην Cosmotee-Value δεν επιτρέπεται να ανήκει σε άλλο επιχειρησιακό σωματείο στην Cosmotee-Value.
 2. Για την εγγραφή μέλους απαιτείται έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ του Σωματείου, με την οποία το υποψήφιο μέλος δηλώνει, ότι αποδέχεται πλήρως τους σκοπούς και το Καταστατικό του Σωματείου.

Το Δ.Σ. αφού εγκρίνει την αίτηση, εγγράφει τον αιτούντα στο μητρώο μελών κατά την πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασή του. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει αίτηση εγγραφής μέλους, το υποψήφιο μέλος δικαιούται να προσφύγει στην πρώτη τακτική Συνέλευση Αντιπροσώπων και να ζητήσει από αυτή να κρίνει και να αποφασίσει για την εγγραφή. Η προσφυγή στη Συνέλευση των Αντιπροσώπων δεν αναστέλλει τις συνέπειες της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την τυχόν ανάκλησή της από τ Συνέλευση των Αντιπροσώπων.

 • Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν όλα τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα στο σωματείο και έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους.

ΑΡΘΡΟ3

ΠΑΥΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

Η ιδιότητα του μέλους παύει:

 • Με την αποχώρησή του από το Σύλλογο.
 • Με τη αποβολή του από το Σύλλογο σύμφωνα με το άρθρο 7
 • Αμέσως μετά τη λύση της εργασιακής του σχέσης με την COSMOTEe-VALUE καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Αν το μέλος επιδιώξει ακύρωση της απόλυσής του δικαστικά, διατηρεί την ιδιότητα του μέλους μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 4

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει οποτεδήποτε από το Σύλλογο, υποχρεώνεται όμως να τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σύλλογο, που έχουν ανακύψει μέχρι το τέλος του τρέχοντα μήνα από την ημέρα υποβολής της αιτήσεως. Η παραίτηση γνωστοποιείται προς το Δ.Σ. με έγγραφη αίτηση περί διαγραφής από το μητρώο των μελών.

Το Δ.Σ. υποχρεούται να διαγράψει το μέλος στην αμέσως πρώτη συνεδρίασή του και να ανακοινώσει την αποχώρηση σε όλα τα μέλη του σωματείου. Ως ημερομηνία αποχώρησης – παραίτησης ορίζεται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 5

ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ

Κάθε μέλος διαγράφεται από το μητρώο των μελών του Σωματείου με απόφαση της Σ.Α. κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του Δ.Σ. ή του 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών με αίτησή τους προς το Δ.Σ., στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Όταν αντιδρά στις επιδιώξεις και στους σκοπούς του σωματείου ή παρεμβάλλει προσκόμματα στην εκτέλεση αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων ή δεν τηρεί και ενεργεί αντίθετα με τις νόμιμες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, τους όρους του καταστατικού και τους σκοπούς του σωματείου ή όταν η συμπεριφορά του και η εν γένει διαγωγή του είναι ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα των μελών του.

β. Όταν καθυστερεί αδικαιολόγητα πάνω από έξι (6) μήνες την τακτοποίηση της τακτικής συνδρομής του και πάνω από τρείς (3) μήνες την καταβολή των εκτάκτων εισφορών.

Τα μέλη πριν από την απόφαση αποβολής τους, καλούνται έγγραφα από το Δ.Σ. σε γραπτή απολογία να υπερασπίσουν τον εαυτό τους. Στο έγγραφο αυτό αναγράφονται με σαφήνεια και πληρότητα οι λόγοι, που δικαιολογούν τη διαγραφή και ορίζεται ανάλογη προθεσμία για την υποβολή της απολογίας, που δεν μπορεί να είναι κατώτερη των επτά (7) ημερολογιακών ημερών. Εάν το μέλος δεν απαντήσει έγγραφα μέσα στην τασσόμενη προθεσμία το Δ.Σ. αποφαίνεται και χωρίς αυτό και εισάγει το θέμα της διαγραφής στην πρώτη συνέλευση αντιπροσώπων για τη λήψη της απόφασης.

Με απόφαση της Σ.Α, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Δ.Σ., ανάλογα με τη βαρύτητα, μπορούν να επιβληθούν και οι ακόλουθες πειθαρχικές ποινές:

Α. έγγραφη επίπληξη.
Β. καταγγελία μέσω τύπου.
Γ. προσωρινή αποβολή μέχρι ένα (1) χρόνο.
Δ. οριστική αποβολή

ΑΡΘΡΟ 6

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Τα μέλη, που έχουν αποχωρήσει ή αποβληθεί, μπορούν να επανεγγραφούν κατόπιν αιτήσεώς τους προς το Δ.Σ., με απόφαση της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων, εφόσον έχουν αρθεί οι λόγοι, που επέβαλαν την αποβολή τους κατά την κρίση της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων.

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Σωματείου, εφόσον είναι οικονομικά τακτοποιημένα, είναι ισότιμα μεταξύ τους και έχουν το δικαίωμα:

 • Να εκλέγουν και να εκλέγονται, σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
 • Να λαμβάνουν μέρος στις Συνελεύσεις και να εκφράζουν σε αυτές ελεύθερα τις απόψεις τους, καθώς και να ψηφίζουν πάνω σε κάθε θέμα που τίθεται προς συζήτηση και ψηφοφορία, που έχει σχέση με τους σκοπούς του Σωματείου.
 • Να ζητούν, σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού, τη σύγκληση Συνελεύσεων.
 • Να υποβάλλουν έγγραφες και προφορικές προτάσεις στο Δ.Σ.
 • Να ενημερώνονται τακτικά για όλη την πορεία των υποθέσεων του Σωματείου και να αξιώνουν την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου.
 • Να απολαμβάνουν τις εγκαταστάσεις του Σωματείου και τις λοιπές παροχές του και κάθε ωφέλειας και εξυπηρετήσεως, που προκύπτει από τις δραστηριότητες του Σωματείου.
 • Να αποχωρούν οποτεδήποτε από το Σύλλογο.
 • Να ελέγχουν τα βιβλία του Σωματείου. Η γνώση του περιεχομένου των βιβλίων του Σωματείου και ο έλεγχός τους γίνεται μετά από γραπτή αίτηση του ενδιαφερόμενου μέλους στον Πρόεδρο ή Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. οι σχετικές διευκρινίσεις δίνονται από αυτόν, που τηρεί τα βιβλία, κατόπιν εντολής του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα στα γραφεία του Σωματείου μέσα σε τρεις (3) ημέρες από της υποβολής της αιτήσεως. Εάν ο Πρόεδρος ή το μέλος του Δ.Σ. αρνηθούν τον έλεγχο, ο ενδιαφερόμενος προσφεύγει στη Συνέλευση των Αντιπροσώπων, η οποία και επιλαμβάνεται του θέματος.

ΑΡΘΡΟ 8

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Σωματείου έχουν την υποχρέωση:

 1. Να τηρούν το καταστατικό και να πειθαρχούν στις αποφάσεις της Συνέλευσης Αντιπροσώπων, του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων του Συλλόγου.
 2. Να συμμετέχουν ενεργά στις εκδηλώσεις του Σωματείου για την πραγματοποίηση των σκοπών του και να συμπεριφέρονται κόσμια.
 3. Να συμμετέχουν στις Συνελεύσεις και στις εκλογές.
 4. Να εκπληρώνουν χωρίς καθυστέρηση τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τον Σύλλογο.             

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ –ΒΙΒΛΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 9

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Πόροι του Σωματείου είναι:

 1. Οι τακτικές, έκτακτες και εθελοντικές συνδρομές των μελών.
 2. Οι δωρεές, τα κληροδοτήματα και οι κληρονομιές, καθώς και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση ή έκτακτο έσοδο του Συλλόγου που συνιστώνται υπέρ του Σωματείου και εφόσον γίνονται με το ευεργέτημα της απογραφής.
 3. Τα έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας του Σωματείου (τόκοι – πρόσοδοι).
 4. Τα έσοδα από γιορτές και κάθε άλλης φύσεως ψυχαγωγικές, αθλητικές, πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σωματείου.
 5.  Έσοδα από την αυτοδιαχείριση κυλικείου, εντευκτηρίου.
 6. Κάθε οικονομική ενίσχυση από το Κράτος ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώτες που αποκτάται χωρίς όρους. Χρηματικές επιχορηγήσεις  – αποζημιώσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή, από θεσμούς της Ελληνικής Πολιτείας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους διεθνείς οργανισμούς.

Απαγορεύεται να δέχεται το σωματείο εισφορές και ενισχύσεις από εργοδότες ή οργανώσεις τους, καθώς και από κομματικούς οργανισμούς ή άλλες πολιτικές οργανώσεις με εξαίρεση τις παροχές εργοδότη για την εξυπηρέτηση κοινωφελών και επιμορφωτικών σκοπών της μοναδικής πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης στην οποία ανήκουν οι εργαζόμενοι σ’ αυτόν ή εφόσον υπάρχουν περισσότερες, ισομερώς σε όλες.

ΑΡΘΡΟ 10

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Περιουσία του Σωματείου αποτελούν τα έπιπλα, τα βιβλία, τα χρήματα λεφτά του ταμείου και κάθε κινητό ή ακίνητο, που περιέχεται στο Σύλλογο.

Η περιουσία του Σωματείου καταγράφεται σε ειδικό βιβλίο που τηρείται από τον ταμία και είναι ακατάσχετη

Τα έσοδα του Σωματείου διατίθενται:

α) Για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών εξόδων,

β) Για την οργάνωση εκθέσεων-ημερίδων-συνεδρίων και κάθε άλλης εξωστρεφούς δραστηριότητας του Σωματείου.

γ) Για τα λειτουργικά έξοδα του περιοδικού του Σωματείου, καθώς και του ιστοτόπου του.

δ)Για τις αναγκαίες μετακινήσεις των μελών του ΔΣ και των διαφόρων επιτροπών του Σωματείου.

ε) Για οποιαδήποτε άλλη ανάγκη του Σωματείου, η οποία δύναται να δημιουργηθεί στα πλαίσια της υλοποίησης των σκοπών του.

ΑΡΘΡΟ 11

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Ο διαχειριστικός χρόνος αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Ο προϋπολογισμός και ο οικονομικός απολογισμός συντάσσονται για κάθε ετήσιο χρονικό διάστημα από την Εκτελεστική Επιτροπή και υποβάλλονται στο Δ.Σ για τελική επεξεργασία και διαμόρφωση. Ο οικονομικός απολογισμός υποβάλλεται στην πρώτη τακτική Συνέλευση των Αντιπροσώπων κάθε χρόνου για έγκριση.

ΑΡΘΡΟ 12

ΒΙΒΛΙΑ

Το σωματείο τηρεί τα ακόλουθα βιβλία σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή:

α. Μητρώου μελών στο οποίο, κατά αύξοντα αριθμό, αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, το όνομα πατρός, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας, το τμήμα και η διεύθυνση εργασίας και τα στοιχειά επικοινωνίας.

β.  Πρακτικών συνεδριάσεων των Σ.Α.

γ. Περιουσίας, όπου αναγράφεται λεπτομερώς όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του Σωματείου.

δ.  Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε.  Εισπράξεων και πληρωμών, στο οποίο καταχωρούνται τακτικά κατά χρονολογική σειρά, όλες οι  εισπράξεις και οι πληρωμές.

στ. Πρακτικών συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ζ.   Πρακτικών συνεδριάσεων της Εφορευτικής Επιτροπής.

η. Εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων στο οποίο καταχωρούνται τακτικά κατά χρονολογική σειρά.

θ. Τηρεί επίσης γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα πληρωμών.

Κάθε μέλος του Συλλόγου έχει δικαίωμα να ζητεί αντίγραφα των πρακτικών κατόπιν αιτήματος προς το Διοικητικό Συμβούλιο και εφόσον εγκριθεί να του παραδίδονται σε 30 ημερολογιακές ημέρες.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΟΡΓΑΝΑ

ΑΡΘΡΟ 13

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τα συλλογικά όργανα του σωματείου είναι :

1. Η Συνέλευση Αντιπροσώπων (Σ.Α.)

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ. )

3. Η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε. )

4. Η Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε. )

5. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε. )

6. Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών των περιφερειακών τμημάτων του σωματείου.

7. Οι Διοικήσεις των περιφερειακών τμημάτων

8. Οι Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές

 

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Η Συνέλευση Αντιπροσώπων είναι το κυρίαρχο όργανο του σωματείου και αποφασίζει για όλα τα θέματα, που αφορούν το σωματείο, εκτός αν κατά το παρόν ή το νόμο υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Οι Αντιπρόσωποι (Σύνεδροι) του σώματος της Συνέλευσης Αντιπροσώπων εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τα μέλη του σωματείου της εκάστοτε περιφέρειας ταυτόχρονα με το Δ.Σ. κάθε τρία (3) χρόνια. Ειδικά για την εκλογή αντιπροσώπων στη Σ.Α.Η περιφέρεια Αττικής θεωρείται σαν ένα περιφερειακό Τμήμα.

Το εκλογικό μέτρο είναι:

Εκλογή ενός (1) Αντιπροσώπου (Συνέδρου) ανά 25 ψηφίσαντες ανά Εκλογική Περιφέρεια.

Ειδικότερα η Συνέλευση Αντιπροσώπων αποφασίζει κατά αποκλειστικότητα για:

 1. Την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση του Σωματείου.
 2. Την έγκριση του οικονομικού απολογισμού για το χρονικό διάστημα που πέρασε από την προηγούμενη τακτική Σ.Α., την έγκριση του απολογισμού δράσης του Δ.Σ. και την έγκριση του σχεδίου δράσης του Δ.Σ..
 3. Την έγκριση του προϋπολογισμού του επόμενου έτους.
 4. Την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
 5. Την εκλογή της 5μελους Εφορευτικής Επιτροπής.
 6. Την επιλογή της δευτεροβάθμιας οργάνωσης και την αντιπροσώπευση στην τριτοβάθμια.
 7. Τις προτάσεις μομφής κατά μέλους ή μελών του Δ.Σ.
 8. Την αποβολή μελών από το Σύλλογο και την επιβολή πειθαρχικών ποινών στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού.
 9. Το ύψος της συνδρομής, του δικαιώματος εγγραφής και των εκτάκτων εισφορών.
 10. Κάθε άλλο θέμα που εισάγεται σε αυτήν από το ένα πέμπτο τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

ΑΡΘΡΟ 15

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Η Συνέλευση Αντιπροσώπων συγκαλείται από το Δ.Σ. τακτικά μία φορά το χρόνο, κάθε Απρίλιο. Οι τακτικές Σ.Α. συνέρχονται δύο φορές στη διάρκεια της 3ετούς θητείας των εκλεγμένων οργάνων του Συλλόγου. Η πρώτη τακτική Σ.Α. συνέρχεται εντός έξι (6)εννέα (9)μηνών από τις αρχαιρεσίες και η δεύτερη τακτική στο τελευταίο προ των αρχαιρεσιών εξάμηνο. Έκτακτα αν το καλεί το Δ.Σ. ή το ζητήσουν, με έγγραφη αίτησή τους που θα αναφέρει τα θέματα ημερήσιας διάταξης και τους λόγους της έκτακτης σύγκλησης, η πλειοψηφία των μελών του Συλλόγου.

Η πρόσκληση για Συνέλευση Αντιπροσώπων, στην οποία υποχρεωτικά αναγράφονται τα θέματα, που θα συζητηθούν, ο τόπος, η ημέρα και ο τόπος σύγκλησης, επικοινωνείται στους Αντιπροσώπους  για μεν τις τακτικές Συνελεύσεις των Αντιπροσώπων τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν από τη σύγκληση, για δε τις έκτακτες Συνελεύσεις των Αντιπροσώπων τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη σύγκληση. Η πρόσκληση για την σύγκληση Συνέλευσης Αντιπροσώπων διανέμεται επίσης σε όλα τα τοπικά παραρτήματα και γνωστοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Δικαίωμα συμμετοχής στις Συνελεύσεις Αντιπροσώπων έχουν οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι.

ΑΡΘΡΟ 16

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Σε κάθε Συνέλευση Αντιπροσώπων κατατίθεται το βιβλίο παρουσίας, στο οποίο αναγράφονται όλοι οι εκλεγμένοι σύνεδροι. Οι προσερχόμενοι υπογράφουν δίπλα στο όνομά τους και έτσι ελέγχεται η απαρτία μερίμνει του Γενικού Γραμματέα ή απόντος αυτού οιουδήποτε άλλου μέλους του Δ.Σ.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα, εκλέγεται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων ο Πρόεδρος της Σ.Α (Μερίμνει του Προέδρου του Δ.Σ.), ο οποίος και αναλαμβάνει αμέσως καθήκοντα. Στη συνέχεια εκλέγονται άλλα δύο άτομα ως αντιπρόεδρος και γραμματέας πρακτικών αντίστοιχα., καθώς και ψηφολέκτες για τις ψηφοφορίες που τυχόν προκύψουν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι οποίες μπορούν να γίνουν και με ηλεκτρονικά μέσα.

Η Συνέλευση Αντιπροσώπων διευθύνεται από τον Πρόεδρο ο οποίος δίδει και αφαιρεί το λόγο από τα μέλη, διευθύνει τη συζήτηση, ορίζει τον τρόπο συζήτησης και ψηφοφορίας των θεμάτων, διακόπτει και λύνει τη συνεδρίαση.

Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Δ.Σ. Θέματα εκτός ημερησίας διάταξης μπορούν να προστεθούν σε κάθε Σ.Α. (τακτική ή έκτακτη, πρώτη ή επαναληπτική) εκτός αυτής, που συγκαλείται μετά από αίτηση της πλειοψηφίας του ενός πέμπτου των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Κατά την εκλογή του Προεδρείου και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων οποιοδήποτε μέλος της Σ.Α. μπορεί να προτείνει μέχρι ένα θέμα για συζήτηση. Το θέμα εγγράφεται μόνο εάν πάρει την έγκριση της πλειοψηφίας της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων.

Κάθε συνεδρίαση της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων δύναται να διεξαχθεί και με ηλεκτρονικά μέσα.

 

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

 1. Η Συνέλευση Αντιπροσώπων έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται σε αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των αντιπροσώπων (Συνέδρων). Αν δεν πραγματοποιηθεί απαρτία στην πρώτη συνέλευση, συγκαλείται δεύτερη μέσα σε διάστημα έως δέκα (10) εργάσιμων ημερών, με τα ίδια ακριβώς θέματα, η οποία θεωρείται ότι έχει απαρτία, εφόσον παρευρίσκεται το ένα τέταρτο (1/4) των αντιπροσώπων. Αν δεν επιτευχθεί και πάλι απαρτία, συγκαλείται και τρίτη συνέλευση μέσα σε διάστημα το πολύ πέντε (5) εργάσιμων ημερών, η οποία θεωρείται ότι έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται το ένα πέμπτο (1/5) των αντιπροσώπων. Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία καλείται νέα Σ.Α η οποία θεωρείται πρώτη.
 2. Η απαρτία προκύπτει από το βιβλίο παρουσίας και θεωρείται ότι υπάρχει εφόσον το 1/3 των εγγεγραμμένων στο βιβλίο παρουσίας είναι παρόντες. Οι αποχωρούντες λογίζονται ως να είναι παρόντες, αλλά αρνούμενοι ψήφο, δηλαδή απόσχοντες των ψηφοφοριών.

 

ΑΡΘΡΟ 18

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

 1. Η Συνέλευση Αντιπροσώπων αποφασίζει πάντοτε με πλειοψηφία των παρόντων ύστερα από ψηφοφορία μυστική ή φανερή (με ανάταση του χεριού) ανάλογα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο νόμο και στο καταστατικό. Αποφάσεις δεν παίρνονται ποτέ «διά βοής». Στις Συνελεύσεις Αντιπροσώπων μπορεί να παραβρίσκονται προσκεκλημένοι ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Δ.Σ. του Σωματείου, αντιπρόσωποι ανώτερων συνδικαλιστικών ενώσεων, στις οποίες ανήκει το Σωματείο ή και άλλων ομοειδών προς το Σωματείο συλλόγων, οι οποίοι αποχωρούν προ της ενάρξεως της ψηφοφορίας.
 2. Είναι μυστική κάθε ψηφοφορία, που αναφέρεται σε εκλογές Δ.Σ., Εξελεγκτικής Επιτροπής, Εφορευτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, επιλογή δευτεροβάθμιας οργάνωσης για αντιπροσώπευση στην τριτοβάθμια, θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, θέματα λογοδοσίας και προσωπικά ζητήματα.
 3. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης Αντιπροσώπων, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων.

 

ΑΡΘΡΟ 19

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από δεκαεννέα (19) μέλη. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής.
 2. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται με πανελλαδική μυστική ψηφοφορία από τα τακτοποιημένα ταμειακά μέλη. Το 19/μελες Δ.Σ. έχει ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη από τους κατά σειρά επιλαχόντες κάθε συνδυασμού και μεμονωμένου υποψηφίου, κατά αναλογία της δύναμής του ή σε περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου, τους κατά σειρά επιτυχίας.
 3. Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. μέσα σε δέκα (10) μέρες μετά την ανακήρυξή του συνέρχεται στα γραφεία του Σωματείου, όπου συνεδριάζουν και συγκροτούνται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Γραμματέα Οικονομικού, Γραμματέα Οργανωτικού και Γραμματέα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων οι οποίοι αποτελούν την Εκτελεστική Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου. Την πρόσκληση κάνει ο σύμβουλος που πήρε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και αν αρνηθεί ή αμελήσει μετά τις δέκα (10) ημέρες, οποιοσδήποτε σύμβουλος. Στη συνεδρίαση αυτή και σε όποια άλλη αφορά αναδιάρθρωση της Εκτελεστικής Επιτροπής το Δ.Σ. είναι σε απαρτία αν είναι παρόντα τα έντεκα (11) μέλη.

  Αμέσως μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νεοεκλεγμένου Δ.Σ. γίνεται κοινή συνεδρίαση παλιού και νέου για παράδοση και παραλαβή.

Το Δ.Σ. που αποχωρεί, παραδίδει στο νέο τη σφραγίδα, τα βιβλία, το αρχείο, το ταμείο και κάθε περιουσιακό στοιχείο του σωματείου και οτιδήποτε έχει σχέση με αυτό, υπογραφομένου σχετικού πρακτικού.

 • Η Εκτελεστική Επιτροπή απαρτίζεται από επτά (7) μέλη και εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τα μέλη του Δ.Σ. με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Την Ε.Ε. αποτελούν: Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, ο Γραμματέας Οικονομικών, ο Γραμματέας Οργανωτικού και ο Γραμματέας Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων. Αν στην πρώτη ψηφοφορία δεν συγκεντρώνει κάποιος υποψήφιος για οποιοδήποτε αξίωμα την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων τότε επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και αρκεί πια η σχετική πλειοψηφία.

Για την ομαλή λειτουργία του σωματείου πρέπει τα επτά (7) μέλη της Ε.Ε. να υπηρετούν κατά προτίμηση στην περιοχή Αττικής.

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και Γεν. Γραμματέα μια φορά κάθε δυο (2) μήνες και έκτακτα όποτε καλεστεί απ’ τον Πρόεδρο ή αν το ζητήσουν το λιγότερο πέντε (5) σύμβουλοι με γραπτή αίτησή τους που θα περιλαμβάνει τα θέματα και τους λόγους. Σε περίπτωση έκτακτης συνεδρίασης, το Δ.Σ. συγκαλείται το αργότερο μέσα σε τρεις (3) ημέρες, εάν τη σύγκληση ζητά ο Πρόεδρος και σε πέντε (5) ημέρες εάν τη ζητούν τα μέλη του Δ.Σ.
 2. Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα ή τους αναπληρωτές τους με πρόσκληση (έγγραφη), στην οποία ορίζονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης καθορίζονται από τον Πρόεδρο σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης για τη Σ.Α. καθορίζονται από το Δ.Σ.
 3. Η πρόσκληση πρέπει να κοινοποιείται στα μέλη δυο (2) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης (τακτικής).
 4. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη, ήτοι έντεκα (11) και ανάμεσά τους είναι οι Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας ή ένας απ’ τους αναπληρωτές τους.
 5. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και με φανερή ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του προεδρεύοντος στη συνεδρίαση.
 6. Μόνο σε προσωπικά ζητήματα ή θέματα εκλογής ή εμπιστοσύνης της Εκτελεστικής Επιτροπής η απόφαση παίρνεται με μυστική ψηφοφορία και όπως ορίζεται από το νόμο.
 7. Θέματα εκτός της ημερησίας διάταξης μπορούν να συζητηθούν αν το ζητήσουν πέντε (5) τουλάχιστον μέλη και εφόσον εγκριθούν ομόφωνα από το Δ.Σ.
 8. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρούνται στα πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα και τους συμβούλους που συμμετείχαν στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 21

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκπλήρωση και υλοποίηση των υποχρεώσεων και καθηκόντων τους που πηγάζουν από το Καταστατικό και, τις αποφάσεις της Σ.Α..
 2. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένα να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους και ειδικότερα να παίρνουν ενεργό μέρος στις συνεδριάσεις του Δ.Σ..
 3. Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου, επεξεργάζεται και διαμορφώνει τον τελικό προϋπολογισμό της χρονιάς και τον οικονομικό απολογισμό. Υποβάλλει στην Σ.Α για έγκριση τον οικονομικό απολογισμό.
 4. Παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων, που αφορούν το Σωματείο, εκτελεί τις αποφάσεις της Σ.Α., παρακολουθεί και χειρίζεται τα γενικά και ειδικά ζητήματα των μελών, ενημερώνει και κινητοποιεί τα μέλη όπου και όποτε κρίνει απαραίτητο, έχει την ευθύνη της διαφύλαξης των περιουσιακών στοιχείων του Σωματείου και της καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Σωματείου. 
 5. Συγκαλεί τη Σ.Α και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των θεμάτων αυτής.
 6. Το Δ.Σ λειτουργεί με πλήρεις αρμοδιότητες μέχρι την ανάληψη καθηκόντων από το διάδοχο Δ.Σ..
 7. Τηρεί τα βιβλία, διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου και εγκρίνει τις δαπάνες μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού.
 8. Αποφασίζει για την κήρυξη απεργίας.

ΑΡΘΡΟ 22

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 1. Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται απ’ τα μέλη του Δ.Σ. που αναφέρονται στην παράγραφο 3 και 4 του άρθρου 23 και εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. Ειδικότερα η Εκτελεστική Επιτροπή:

α) Μεριμνά για τις εισηγήσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης του Δ.Σ. και της Σ.Α.

β) Συντάσσει τον προϋπολογισμό, και τον απολογισμό και τους υποβάλλει στο Δ.Σ. για τελική επεξεργασία και διαμόρφωση

γ) Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα ή των αναπληρωτών τους μια φορά το μήνα και βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα το λιγότερο τέσσερα (4) μέλη της με παρόντες τον Πρόεδρο και τον Γενικού Γραμματέα ή των αναπληρωτών τους. Οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής παίρνονται με σχετική πλειοψηφία. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της η Εκτελεστική Επιτροπή αναπτύσσει πρωτοβουλίες μέσα στα όρια του Καταστατικού, των αποφάσεων και των κατευθύνσεων της Σ.Α και του Δ.Σ.

2. Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και οποιοδήποτε άλλο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και γενικότερα του Δ.Σ. μπορούν ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. να εισπράττουν αποζημιώσεις και έξοδα παραστάσεων, κινήσεων κλπ., εφόσον απασχολούνται με υποθέσεις του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 23

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

 1. Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση για οποιοδήποτε λόγο (παραίτηση – αποχώρηση από την εταιρεία κλπ) αναπληρώνεται από τους αναπληρωματικούς που ανακηρύσσονται ως τακτικά μέλη με απόφαση του Δ.Σ. Αυτό γίνεται μέχρι να εξαντληθούν όλοι οι αναπληρωματικοί.
 2. Τα μέλη του Δ.Σ. (εκ του αρχικού σχήματος) δεν μπορεί να είναι λιγότερα από οχτώ (8) γιατί αλλιώτικα είναι υποχρεωμένο να καλέσει εντός 10 (δέκα) ημερών την Εφορευτική Επιτροπή να προκηρύξει εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. στο οποίο και παραδίδει εκτός αν ο υπολειπόμενος χρόνος θητείας είναι λιγότερος των έξι (6) μηνών, οπότε παραμένει.
 3. Σε περίπτωση που όλα τα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, ενός συνδυασμού παραιτηθούν τότε η συμπλήρωση του Δ.Σ. γίνεται απ’ τα αναπληρωματικά μέλη των άλλων συνδυασμών σύμφωνα με την αναλογία συμβούλων που έχουν αυτά στο Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 24

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 1. Ο Πρόεδρος μαζί με τον Γενικό Γραμματέα εκπροσωπεί το σωματείο σε όλες τις σχέσεις του και ενώπιον κάθε Αρχής ή Δικαστηρίου.
 2. Ο Πρόεδρος μαζί με τον Γενικό Γραμματέα καλεί ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. την Σ.Α. υπογράφει και κοινοποιεί την ημερήσια διάταξη, τον απολογισμό, και προϋπολογισμό και διευθύνει τις συνεδριάσεις της Σ.Α. μέχρι να εκλεγεί το προεδρείο τους και υπογράφει μαζί με το νέο προεδρείο τα πρακτικά των συνεδριάσεων.
 3. Ο Πρόεδρος μαζί με τον Γενικό Γραμματέα καλεί το Δ.Σ. σε συνεδρίαση, προεδρεύει σε αυτές και τις διευθύνει. Δίνει το λόγο στα μέλη του Δ.Σ. ανακαλεί στην τάξη όποιον παραβαίνει τη διαδικασία ή παρεμποδίζει τη συνεδρίαση και μπορεί να του αφαιρέσει το λόγο. Βάζει σε ψηφοφορία τις αντιπροτάσεις, τροποποιήσεις και προτάσεις όπως διαμορφώθηκαν και γενικά κάνει ότι απαιτείται για τη σωστή λειτουργία του Δ.Σ.. Επίσης υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα του σωματείου, τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ., τα εντάλματα πληρωμών και επιβλέπει για την καλή διαχείριση των εσόδων και της περιουσίας του σωματείου. 
 4. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. 

ΑΡΘΡΟ 25

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γενικός Γραμματέας εκτός από τα παραπάνω κοινά καθήκοντά του με τον Πρόεδρο, διευθύνει τα γραφεία του σωματείου, έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία τους, φυλάει το αρχείο και τη σφραγίδα του σωματείου, τηρεί το πρωτόκολλο, την αλληλογραφία και τα αναγκαία βιβλία του σωματείου και γενικά κάνει ότι πρέπει για την ομαλή λειτουργία του σωματείου και των γραφείων του.

Τον Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.

ΑΡΘΡΟ 26

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 1. Ο Γραμματέας Οικονομικών είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της περιουσίας και των πόρων του σωματείου και ενεργεί όλες τις εισπράξεις και πληρωμές.
 2. Ο Γραμματέας Οικονομικών τηρεί τα βιβλία εσόδων και εξόδων και το βιβλίο του ταμείου του σωματείου και όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά των εισπράξεων των πληρωμών και υποχρεούται να προετοιμάζει τον απολογισμό και προϋπολογισμό και να τους υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης υποχρεούται στην τακτική 2μηνιαία συνεδρίαση να ενημερώνει το Δ.Σ. για την λογιστική κατάσταση του Ταμείου, που θα καταχωρείται στα πρακτικά. 
 3. Ο Γραμματέας Οικονομικών υποχρεούται να καταθέσει σε Τράπεζα που θα οριστεί από την Εκτελεστική Επιτροπή όλα τα ποσά που εισπράττει και να κρατάει στο ταμείο του μόνο τα ποσά που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. που μπορεί να τροποποιείται ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες του σωματείου. Η ανάληψη των χρημάτων απ’ την Τράπεζα γίνεται απ’ τον Γραμματέα Οικονομικών ύστερα από προηγούμενη έγκριση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα.Ο Γραμματέας Οικονομικών είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων, έλλειμμα ή διαχειριστική ανωμαλία.
 4. Τον Γραμματέα Οικονομικών όταν απουσιάζει ή κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του, αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. που είναι υπεύθυνος και υπόλογος προσωπικά για το χρονικό διάστημα που αναπληρώνει τον Γραμματέα Οικονομικών.


ΑΡΘΡΟ 27
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ

 1. Ο Γραμματέας Οργανωτικού φροντίζει για όλα τα θέματα καλής οργάνωσης και λειτουργίας του σωματείου.
 2. Φροντίζει σε συνεργασία με τον Γραμματέα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων για την οργάνωση των συγκεντρώσεων, εορτών και εκδηλώσεων που κάνει το σωματείο.
 3. Φροντίζει για τη συνδικαλιστική επιμόρφωση των μελών του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 28
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 1. Τηρεί αρχείο δημοσιευμάτων σχετικών με το σωματείο, τα συνδικαλιστικά θέματα και κάθε τι που αφορά στους εργαζόμενους γενικότερα. 
 2. Ενημερώνει την Εκτελεστική Επιτροπή, το Δ.Σ. και τη Συνέλευση Αντιπροσώπων σχετικά με τα παραπάνω.
 3. Μεριμνά για την έκδοση των διαφόρων εντύπων που αποφασίζει η Εκτελεστική Επιτροπή για την κυκλοφορία τους και  είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία των ηλεκτρονικών μέσω προβολής και επικοινωνίας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Συλλόγου.
 4. Είναι υπεύθυνος της εθιμοτυπίας των κοινωνικών εκδηλώσεων και δημοσίων σχέσεων.

ΑΡΘΡΟ 29

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Η Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, από τα οποία τουλάχιστον τα δύο (2) πρέπει να προέρχονται από εργαζόμενους στην περιοχή της Αττικής και εκλέγεται μαζί με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, με πανελλαδική μυστική ψηφοφορία από όλα τα μέλη του σωματείου ταυτόχρονα με το Δ.Σ. κάθε τρία (3) χρόνια.
 2. Μετά την εκλογή της Κ.Ε.Ε. συνέρχεται με πρόσκληση του μέλους που πήρε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και αν αρνηθεί ή αμελήσει, οποιουδήποτε άλλου, μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλέγει άμεσα από τα μέλη της με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.
 3. Η Κ.Ε.Ε. έχει την υποχρέωση να ελέγχει την διαχειριστική και ταμειακή κατάσταση του σωματείου και συντάσσει έκθεση που υποβάλλει στη Σ.Α. Για την υλοποίηση της αποστολής της Κ.Ε.Ε., το Δ.Σ. υποχρεούται να έχει στην διάθεσή της τα βιβλία διαχείρισης και όλα τα δικαιολογητικά που θα ζητήσει. 
 4. Η Κ.Ε.Ε. συνεδριάζει, με πρόσκληση του Προέδρου τακτικά πριν από κάθε Σ.Α. και έκτακτα όποτε κληθεί από τους παραπάνω ή ζητηθεί από το Δ.Σ. Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη και ανάμεσά τους ο Πρόεδρος και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 30

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Στην τελευταία τακτική συνέλευση των αντιπροσώπων πριν από τις εκλογές εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία, παρόντος αντιπροσώπου δικαστικής αρχής, με το σύστημα της απλής αναλογικής και με τον τρόπο που εκλέγονται τα λοιπά όργανα του σωματείου, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που με τη συμμετοχή του δικαστικού όταν χρειάζεται, ενεργεί όλες τις μυστικές ψηφοφορίες στο χρονικό διάστημα των επόμενων τριών (3) χρόνων μέχρι να εκλεγεί νέα απ’ τη Σ.Α. που θα εκλεγεί στις επόμενες αρχαιρεσίες. 
 2. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά που θα πρέπει να προέρχονται αν γίνεται όλα από αντιπροσώπους ή απλά μέλη του σωματείου που εργάζονται και κατοικούν στην περιοχή της Αττικής ώστε να έχουν την ευχέρεια λειτουργίας και καλύτερης εκπλήρωσης των καθηκόντων τους. Τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να βάλουν υποψηφιότητα για τα συλλογικά όργανα του σωματείου που η ανακήρυξή τους γίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή αυτή, αν δεν παραιτηθούν προηγούμενα.
 3. Οι υποψηφιότητες για την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή υποβάλλονται μόλις αρχίσει η συνεδρίαση στο προεδρείο της Σ.Α., που ανακηρύσσει τους υποψήφιους και φροντίζει για την προετοιμασία της εκλογής που γίνεται από τριμελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται πριν από την ψηφοφορία από  τα μέλη της Σ.Α. με φανερή ψηφοφορία και με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου που προεδρεύει. Κατά την ψηφοφορία για την εκλογή της εφορευτικής επιτροπής και τη διαλογή, δύναται να παρίστανται εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών παρατάξεων.
 4. Μετά την ανακήρυξή τους τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής συνέρχονται και εκλέγουν τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα με μυστική ψηφοφορία και σχετική πλειοψηφία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ 31

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

 1. Για την καλύτερη λειτουργία και υλοποίηση των σκοπών του σωματείου, το Δ.Σ. μπορεί να δημιουργεί Περιφερειακά Τμήματα σε όλη τη χώρα και ειδικότερα όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία τέτοιων Τμημάτων είναι να υπάρχουν και να υπηρετούν στην περιφέρεια του Νομού ή της πόλης το λιγότερο εικοσιπέντε (25) μέλη του σωματείου.
 2. Σαν έδρα του περιφερειακού τμήματος ορίζεται η έδρα του Νομού ή άλλη πόλη και κατά προτίμηση αυτή που έχουν έδρα οι μεγαλύτερες υπηρεσίες της COSMOTEe-VALUE. 
 3. Τα περιφερειακά τμήματα αποτελούν την τοπική οργάνωση του σωματείου και έχουν όλες τις αρμοδιότητες που πηγάζουν από το Καταστατικό για τα θέματα που αφορούν τα μέλη τους τοπικά και μπορούν με απόφαση της Τοπικής Γενικής Συνέλευσης των μελών τους, να γίνουν μέλη των Τοπικών Εργατικών Κέντρων και να ασκούν όλα τα δικαιώματα που έχουν και τα άλλα τοπικά εργασιακά σωματεία. 
 4. Πόροι των τμημάτων είναι οι οικονομικές ενισχύσεις που γίνονται με απόφαση του Σ.Α. του σωματείου. Τα Περιφερειακά Τμήματα έχουν για σφραγίδα, την σφραγίδα του σωματείου που στο κάτω μέρος της έχει την επωνυμία του τμήματος.
 5. Οποιαδήποτε αλλαγή στη σύνθεση των περιφερειακών τμημάτων αποφασίζεται από το  Κεντρικό Δ.Σ..

ΑΡΘΡΟ 32

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

 1. Τα Περιφερειακά Τμήματα του σωματείου διοικούνται από τις τοπικές διοικήσεις (Τ.Δ.) που αποτελούνται από τρία (3) μέλη όταν τα μέλη του περιφερειακού τμήματος είναι μέχρι εκατό (100), από πέντε (5) μέλη όταν τα μέλη είναι από εκατό ένα έως τριακόσια (101-300) και από επτά (7) μέλη όταν τα μέλη είναι από τριακόσια ένα (301) και άνω. 
 2. Οι Τ.Δ με την παραπάνω σύνθεση τους και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη τα οποία δεν μπορούν να είναι λιγότερα των τριών (3) εκλέγονται κάθε τρία (3) χρόνια, από τα μέλη του Περιφερειακού Τμήματος με μυστική ψηφοφορία. Οι αρχαιρεσίες για την Τ.Δ. γίνονται ταυτόχρονα με τις αρχαιρεσίες για όλα τα άλλα όργανα του σωματείου. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο χρειαστεί να γίνουν εκλογές ενδιάμεσα, αυτές προκηρύσσονται για το υπόλοιπο της θητείας εκτός αν είναι λιγότερο του εξαμήνου οπότε παραμένει η παλιά Διοίκηση έστω με ελλιπή σύνθεση. 
 3. Μετά την ανακήρυξή τους τα μέλη της Τ.Δ. καλούνται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από το μέλος που πλειοψήφησε σε σταυρούς προτίμησης και αν αρνηθεί ή αμελήσει από οποιοδήποτε άλλο μέλος και εκλέγουν το προεδρείο που αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.
 4. Το Περιφερειακό Τμήμα εκπροσωπούν τοπικά, εξώδικα και δικαστικά ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας που ενεργούν μαζί και δεσμεύουν την οργάνωση ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.
 5. Όταν ιδρύεται νέο Περιφερειακό Τμήμα γίνονται αρχαιρεσίες για ανάδειξη των οργάνων της νέας Τοπικής Διοίκησης με την ευθύνη Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής και σε χρονικό διάστημα 60 ημερών που εκλέγεται (η Τοπική Εφορευτική Επιτροπή) από την Τοπική Γενική Συνέλευση του νέου Τμήματος που συγκαλείται και προεδρεύει εκπρόσωπος του Κ.Δ.Σ. Η θητεία των οργάνων αυτών λήγει μαζί με τη θητεία όλων των άλλων Τ.Δ. και της Κεντρικής Διοίκησης.
 6. Σε περίπτωση κενού Διοίκησης γιατί η Τοπική Διοίκηση δεν μπορεί να συγκροτηθεί σε σώμα είτε αρχικά, είτε κατά τη διάρκεια της θητείας της, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα αυτής μεταβιβάζονται προσωρινά και μέχρι συγκρότησής της στην Εκτελεστική Επιτροπή του Σωματείου, συνολικά ως οργάνου και ιδιαίτερα σε κάθε μέλος αυτής αντίστοιχα με την αρμοδιότητά του.
 7. Έργο και καθήκοντα των Διοικουσών Επιτροπών είναι:

α) Να συνεργάζονται με το Δ.Σ. του σωματείου, μελετώντας και υποβάλλοντας στην κρίση του κάθε ζήτημα που αφορά τους εργαζόμενους στην περιφέρεια του Τοπικού Παραρτήματος και να ενημερώνει τα μέλη του σωματείου σύμφωνα με τις οδηγίες του Δ.Σ..

β) Να εκπροσωπούν το σωματείο στην περιοχή του Τοπικού Παραρτήματος, κατόπιν ενημερώσεως του Δ.Σ..

γ) Να επιμελούνται των διαφόρων ζητημάτων και να μεριμνούν για την διασφάλιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών πάντοτε υπό την ενημέρωση και τις οδηγίες του Δ.Σ..

δ) Να επιμελούνται των αρχαιρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

ε) Να φροντίζουν για την εφαρμογή των αποφάσεων της Σ.Α., του Δ.Σ. ή των Τοπικών Παραρτημάτων.

στ) Να οργανώσουν τις Τοπικές Συνελεύσεις και να καθοδηγούν τους αγώνες των εργαζομένων σύμφωνα με τις οδηγίες του Δ.Σ..

ζ) Τυχόν έξοδα των Τοπικών Παραρτημάτων γίνονται με έγκριση του Δ.Σ. και καλύπτονται από το Σύλλογο, αφού προσκομιστούν οι σχετικές αποδείξεις.

ΑΡΘΡΟ 33

ΤΟΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

 1. Τα μέλη του σωματείου που υπάγονται σε κάθε περιφερειακό τμήμα αποτελούν την Τοπική Γενική Συνέλευση που έχει τις αρμοδιότητες της Σ.Α σε θέματα που αφορούν τα μέλη του τμήματος. Τα μέλη του τμήματος εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία την Τ.Δ. και τους αντιπροσώπους του περιφερειακού τμήματος για το Τοπικό Εργατικό Κέντρο και την τυχόν Τοπική Εφορευτική Επιτροπή. Στην Τοπική Γενική Συνέλευση μπορούν να παρίστανται με δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου και τα μέλη του σωματείου που δεν ανήκουν στο Περιφερειακό Τμήμα, αλλά βρίσκονται για οποιονδήποτε λόγο στο χώρο της Συνέλευσης. 
 2. Η Τοπική Γενική Συνέλευση συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση της Τ.Δ. και για την Αττική του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου. Οι Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις των μελών πραγματοποιούνται στην έδρα κάθε περιφερειακού τμήματος, τακτικά στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους πριν τη σύγκλιση της τακτικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων και έκτακτα όταν το ζητήσει η αντίστοιχη Περιφερειακή Διοικούσα Επιτροπή, ή το ένα τρίτο (1/3) των μελών του Περιφερειακού τμήματος. Κάθε Περιφερειακή Γενική Συνέλευση των μελών βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται το ένα τρίτο 1/3 τουλάχιστον των τακτικών ταμειακώς εντάξει μελών του Περιφερειακού τμήματος. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Περιφερειακή Γενική Συνέλευση συνέρχεται την επομένη ημέρα, χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο χώρο και ώρα, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκεται το 1/4 των ταμειακώς εντάξει μελών, ειδάλλως συνέρχεται, για τρίτη φορά, την επομένη ημέρα, χωρίς άλλη πρόσκληση, με τα ίδια θέματα και βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα το 1/5 των ταμειακώς εντάξει μελών. Οι αποφάσεις της Περιφερειακής Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Η Τοπική Γενική Συνέλευση κατά τη συνεδρίασή της ελέγχει και εγκρίνει ή απορρίπτει το Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό της Περιφερειακής Διοικούσας Επιτροπής, καθώς και τον προϋπολογισμό και το πρόγραμμα Δράσης της, για την επόμενη περίοδο.

 • Στην τοπική Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος της Τ.Δ. μέχρι να εκλεγεί προεδρείο που θα διευθύνει τη συνεδρίαση.
 • Η Τακτική Τοπική Γενική Συνέλευση εξετάζει υποχρεωτικά και αποφασίζει:

α) Για την λογοδοσία της Τ.Δ. (απολογισμός κ.λπ.).

β) Για το πρόγραμμα δράσης της Τ.Δ. για τον επόμενο χρόνο και

γ) εξ άλλου η Τακτική Τοπική Γενική Συνέλευση λαμβάνει γνώση των εκάστοτε ενεργειών, αποφάσεων και εισηγήσεων του Δ.Σ.

 • Οι Τ.Δ. έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν το Δ.Σ. για τη σύγκληση της Τοπικής Γενικής Συνέλευσης και τις αποφάσεις που πήρε.

ΑΡΘΡΟ 34

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Στην τελευταία τακτική συνέλευση πριν από τις εκλογές οι τυχόν Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές εκλέγονται παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου για την επόμενη τριετία, από τις Τοπικές Συνελεύσεις αυτές και αποτελούνται από τρία (3) τακτικά και μέχρι τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, προεδρεύει δε το μέλος που πήρε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Οι Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές τηρούν πρακτικά των εργασιών τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 35

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ -ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

 1. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των συλλογικών οργάνων του σωματείου και των Περιφερειακών Τμημάτων και των αντιπροσώπων για τις ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις, γίνονται κάθε τρία (3) χρόνια με ευθύνη των εφορευτικών επιτροπών και την συμπαράσταση του Δ.Σ. με μυστική ψηφοφορία και ψηφοδέλτια, με το σύστημα της απλής αναλογικής. 
 2. Δικαίωμα ψήφου έχουν οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στην επιχείρησηCOSMOTEe-VALUE, είναι εγγεγραμμένοι στο σωματείο και έχουν εκπληρώσει τις από το καταστατικό οικονομικές τους υποχρεώσεις.
 3. Οι αρχαιρεσίες γίνονται κάθε 3 χρόνια και λήγουν ταυτόχρονα για την έδρα του σωματείου και τα Περιφερειακά Τμήματα. Η διάρκεια της ψηφοφορίας τόσο για την έδρα του σωματείου όσο και για τα Περιφερειακά Τμήματα ορίζεται σε μέγιστη διάρκεια τις πέντε (5) ημέρες.
 4. Το δικαστικό αντιπρόσωπο που προεδρεύει της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής προσκαλεί το Δ.Σ. Τους δε δικαστικούς αντιπροσώπους, που προεδρεύουν σύμφωνα με τον νόμο των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών προκαλούν οι Διοικούσες Επιτροπές των Τοπικών Παραρτημάτων

ΑΡΘΡΟ 36

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

 1. Το Δ.Σ. υποχρεούται τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από τη λήξη της θητείας του να προκηρύξει αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και των άλλων οργάνων του Συλλόγου. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία έχει την ευθύνη διεξαγωγής των αρχαιρεσιών σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο.
 2. Οι εφορευτικές επιτροπές συνέρχονται με πρόσκληση του Προέδρου τους και προσδιορίζουν.
  1. Την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των οργάνων του Συλλόγου.
  1. Την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) εργάσιμων ημερών.
 3. Οι εφορευτικές επιτροπές γνωστοποιούν τα πιο πάνω με ανακοίνωσή τους προς όλα τα μέλη και καλούν όσους επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα μέσα στην καθορισμένη προθεσμία για όλα τα όργανα του Συλλόγου. Εάν οι εκλογές διεξάγονται με ηλεκτρονικά μέσα οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στην κεντρική εφορευτική επιτροπή είτε αφορούν τα κεντρικά όργανα διοίκησης του Συλλόγου είτε τα τοπικά όργανα. Εάν οι εκλογές διεξάγονται με φυσική κάλπη οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αφορούν το Διοικητικό Συμβούλιο, τους αντιπροσώπους στην ΟΜΕ-ΟΤΕ, τους αντιπροσώπους στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, τους Αντιπροσώπους στη Συνέλευση Αντιπροσώπων από την περιοχή της έδρας του Συλλόγου και για την Ελεγκτική Επιτροπή. Στις Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές υποβάλλονται υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Διοικούσας Επιτροπής, τους Αντιπροσώπους στη Συνέλευση Αντιπροσώπων από τις περιοχές των τμημάτων, τους αντιπροσώπους στα κατά τόπους Εργατικά Κέντρα.
 4. Μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, οι Εφορευτικές Επιτροπές αφού ελέγξουν τις αιτήσεις των υποψηφίων, ανακηρύσσουν τους υποψηφίους και τους γνωστοποιούν στα μέλη με ανακοινώσεις στις οποίες περιλαμβάνονται κατά όργανο και παράταξη όλοι οι υποψήφιοι με απόλυτη αλφαβητική σειρά.
 5. Για την κατάρτιση παραταξιακών ψηφοδελτίων απαιτείται η υποβολή σχετικής κοινής δήλωσης των υποψηφίων προς την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή η οποία πρέπει να υποβληθεί εντός της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.
 6. Οι Εφορευτικές Επιτροπές φροντίζουν για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων, στα οποία οι υποψήφιοι καταχωρούνται με απόλυτη αλφαβητική σειρά κατά όργανο και κατά παράταξη.
 7. Η ψηφοφορία κατά τις αρχαιρεσίες διαρκεί μία (1) τουλάχιστον ημέρα και διεξάγεται με τους κανόνες της μυστικής ψηφοφορίας.
 8. Ο ψηφοφόρος επιλέγει ανάμεσα στους υποψήφιους του ίδιου ψηφοδελτίου, με ένα σταυρό προτίμησης που τίθεται πριν από το όνομά του. Σε καμία περίπτωση το σύνολο των σταυρών προτίμησης δεν μπορεί να ξεπερνά το πλήθος των εδρών του υπό εκλογή οργάνου, διότι διαφορετικά δεν λαμβάνονται υπόψη οι σταυροί.
 9. Η ψηφοφορία για την εκλογών των οργάνων του Συλλόγου Εργαζομένων στην Cosmotee-Value στην έδρα και στα τοπικά τμήματα, γίνεται με το επίσημο μητρώο μελών που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και λήγει για όλα τα τοπικά τμήματα και την έδρα του Συλλόγου την ίδια ημέρα.
 10. Μέλη του Συλλόγου τα οποία κατά την περίοδο των αρχαιρεσιών βρίσκονται σε πόλη εκτός της περιοχής στα μητρώα των οποίων είναι εγγεγραμμένοι μπορούν να ψηφίσουν μόνο για τα όργανα του Συλλόγου που εκλέγονται με πανελλαδική ψηφοφορία.
 11. Η ψηφοφορία με αντιπρόσωπο απαγορεύεται.
 12. Η κάλπη στην οποία ρίπτονται τα ψηφοδέλτια και μέχρι τη διαλογή τους διασφαλίζεται από την εφορευτική επιτροπή με κλειδαριές που φυλάσσονται από καθένα μέλος της εφορευτικής επιτροπής και σφραγίζεται με βουλοκέρι. Σε κάθε περίπτωση και ειδικά στην περίπτωση που διενεργείται ψηφοφορία με ηλεκτρονικό τρόπο, διασφαλίζεται το απόρρητο της ψήφου και η μυστικότητα της ψηφοφορίας.
 13. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή είναι και η Εφορευτική Επιτροπή των εργασιών της Συνέλευσης Αντιπροσώπων. Αντίστοιχα και οι εφορευτικές επιτροπές των τμημάτων επιλαμβάνονται θεμάτων της αρμοδιότητας των εργασιών των τοπικών γενικών συνελεύσεων.
 14. Κατά τις αρχαιρεσίες και τις κάθε είδους εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου Εργαζομένων στην Cosmotee-Valueπαρευρίσκονταιεπί ποινή ακυρότητας δικηγόρος ως δικαστικός αντιπρόσωπος. Την ευθύνη για την υποβολή της αίτησης διορισμού τους αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής έχουν ανάλογα με την περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Τοπικές Διοικούσες Επιτροπές.
 15. Για την εκλογή των αντιπροσώπων στη Συνέλευση Αντιπροσώπων λαμβάνουν μέρος τα μέλη της έδρας του Συλλόγου και τα μέλη των τοπικών τμημάτων. Ανά είκοσι πέντε (25) ψηφίσαντες ανά εκλογική περιφέρεια εκλέγεται ένας (1) αντιπρόσωπος. Τυχόν υπόλοιπο, ίσο τουλάχιστον με το ένα δεύτερο ½ του πιο πάνω εκλογικού μέτρου έχει ως αποτέλεσμα την εκλογή ενός ακόμη αντιπροσώπου του τμήματος.
 16. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας συντάσσεται πρακτικό ψηφοφορίας, το οποίο υπογράφεται από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής και την εφορευτική επιτροπή. Η ψηφοφορία, η διαλογή των ψηφοδελτίων και η σύνταξη του πρακτικού ψηφοφορίας γίνεται παρουσία αντιπροσώπων των υποψηφίων οι οποίοι όμως δεν μπορούν να ξεπερνούν τους πέντε (5). Η ανάδειξη των επιτυχόντων για τα κεντρικά όργανα του συλλόγου γίνονται από την κεντρική εφορευτική επιτροπή ενώ για τα τοπικά όργανα από τις τοπικές εφορευτικές επιτροπές.
  1. Σε περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου επιτυχόντες αναδεικνύονται αυτοί που πλειοψήφησαν κατά σειρά σε σταυρούς προτίμησης για την εκλογή μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και αντιπροσώπων στην ΟΜΕ-ΟΤΕ και με τους ανωτέρω περιγραφόμενους περιορισμούς για εκλογή αντιπροσώπων στη Συνέλευση Αντιπροσώπων.
  1. Σε περίπτωση παραταξιακών ψηφοδελτίων οι επιτυχόντες αναδεικνύονται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Πιο αναλυτικά:
   1. Προκειμένου για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπολογίζεται το εκλογικό μέτρο με τη διαίρεση του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων για δέκα εννιά (19). Το ακέραιο μέρος του προκύπτει είναι το εκλογικό μέτρο. Για τον υπολογισμό των εδρών κάθε συνδυασμού διαιρείται το πλήθος των εγκύρων ψηφοδελτίων, τα οποία πήρε ο συνδυασμός δια του εκλογικού μέτρου και τα ακέραια μέρη των πηλίκων που προκύπτουν είναι ο αριθμός των εδρών, τις οποίες κερδίζει κάθε συνδυασμός. Τυχόν αδιάθετες έδρες διανέμονται σύμφωνα με το εκλογικό σύστημα που προβλέπεται από το Ν.1264/1982, ως εκάστοτε ισχύει. Οι επιτυχόντες κάθε συνδυασμού αναδεικνύονται με τη σειρά της πλειοψηφίας τους σε σταυρούς προτίμησης. Αν δύο (2) συνδυασμοί πάρουν τον ίδιο αριθμό ψηφοδελτίων για την εφαρμογή των ανωτέρω, θεωρείται ότι πλειοψηφεί εκείνος του οποίου ο πρώτος υποψήφιός του που πλειοψήφησε πήρε τους περισσότερους σταυρούς προτιμήσεως.
   1. Προκειμένου για την ανάδειξη τακτικών μελών της Συνέλευσης Αντιπροσώπων εκλογικό μέτρο είναι το πηλίκο της διαίρεσης των έγκυρων ψηφοδελτίων δια του αριθμού είκοσι πέντε (25)όπως περιγράφεται σε προγενέστερο άρθρο του καταστατικού, το δε κλάσμα παραλείπεται. Καθένας συνδυασμός εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που πήρε. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους, όσοι είναι και οι υποψήφιοί του. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το ένα τρίτο 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία έδρα ή έναν αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.
   1. Ανεξάρτητοι υποψήφιοι εκλέγονται εφόσον συγκεντρώσουν πλήθος ψήφων ίσο προς το αντίστοιχο εκλογικό μέτρο.
   1. Αν ο αριθμός υποψηφίων ενός συνδυασμού δεν επαρκεί για την κατάληψη των εδρών που αναλογούν σε αυτόν, σύμφωνα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων τα οποία πήρε, οι αντίστοιχες έδρες καταλαμβάνονται από υποψηφίους των λοιπών συνδυασμών που κατανέμονται από υποψηφίους των λοιπών συνδυασμών που κατανέμονται μεταξύ τους αναλογικά κατά τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων.

ΑΡΘΡΟ 37

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ο Σύλλογος έχει στρογγυλή σφραγίδα που έχει σε κύκλο (γύρω-γύρω) την επωνυμία «Σύλλογος Εργαζομένων στην COSMOTE e-VALUE» (με κεφαλαία γράμματα) και την χρονιά που ιδρύθηκε (2020).

Το Σωματείο και όλα τα περιφερειακά τμήματα γιορτάζουν την Πρωτομαγιά σύμφωνα με το πρόγραμμα του Δ.Σ. και των άλλων οργανώσεων που συνδέονται.

ΑΡΘΡΟ 38

ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το παρόν καταστατικό τροποποιείται με απόφαση της Συνέλευσης Αντιπροσώπων ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. και αφού προηγουμένως συζητηθεί στις Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις που στέλνουν τις αντίστοιχες παρατηρήσεις-προτάσεις τους στο Δ.Σ. που τις κωδικοποιεί και τις φέρνει στην Σ.Α.. Η απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού λαμβάνεται από την Σ.Α με παρουσία του ημίσεως πλέον ενός των μελών της και πλειοψηφία των τριών τετάρτου (3/4) των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 39

ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Η απόφαση για διάλυση του σωματείου λαμβάνεται από την Σ.Α με παρουσία του ημίσεως πλέον ενός των μελών της και πλειοψηφία των τριών τετάρτου (3/4) των παρόντων. Η περιουσία του, όταν διαλυθεί, θα ορισθεί με απόφασή της η Συνέλευση των Αντιπροσώπων πού θα διατεθεί.

ΑΡΘΡΟ 40

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα περί Σωματείων Νομοθεσία, τον Αστικό Κώδικα και τον ν. 1264/1982.

ΑΡΘΡΟ 41

Το παρόν καταστατικό, που περιέχει σαράντα ένα (41) άρθρα, μετά απ’ τις τροποποιήσεις που έγιναν, εγκρίθηκε σήμερα από τη Γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στα τηρούμενα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.