Πλασματικά Έτη Ασφάλισης

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΓΟΡΑ (ΔΩΡΕΑΝ)

 1. Η επιδότηση ανεργίας μέσω ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) έως 300 ημέρες για όλο τον εργασιακό βίο.
 2. Η επιδότηση ασθένειας από τον ΕΦΚΑ έως 300 ημέρες για όλο τον εργασιακό βίο.
 3. Τα παιδιά που έχουν γεννηθεί μετά την 01/01/2000, 300 ημέρες το πρώτο παιδί, 900 ημέρες για 2 παιδιά και 1500 ημέρες για 3 παιδιά. Μπορεί να κάνει χρήση μόνο ένας από τους δύο γονείς.
 4. Ο χρόνος κύησης και λοχείας (αφορά μόνο τις γυναίκες και εφόσον υπάρχει διακοπή ασφάλισης από τον εργοδότη).

Τα ανωτέρω, που είναι δωρεάν, συνυπολογίζονται μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος και όχι για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού σύνταξης.

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΓΟΡΑ (ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 20% ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΠΟΥ ΕΞΑΓΟΡΑΖΕΤΑΙ)

 1. Στρατιωτική θητεία (για όσους μήνες διήρκησε χωρίς τυχόν προσαυξήσεις από πειθαρχικές ποινές – φυλακές). Για την στρατιωτική θητεία στο κόστος εξαγοράς παρέχεται έκπτωση 50% και για κάθε μήνα αναγνωρίζονται 30 ένσημα εν συγκρίσει με τα 25 ένσημα ανά μήνα που αναγνωρίζονται σε όλες τις άλλες κατηγορίες.
 2. *Ο χρόνος σπουδών πριν από την έναρξη ασφάλισης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (με την προϋπόθεση αναγνώρισης του πτυχίου από το κράτος) εφόσον δεν υπάρχει εργασία με ασφάλιση κατά τη διάρκεια των σπουδών και με την προϋπόθεση απόκτησης πτυχίου χωρίς να υπολογίζονται τυχόν πρόσθετα εξάμηνα από τον αρχικό κύκλο σπουδών. Για παράδειγμα αν ο κύκλος σπουδών είναι 4 έτη και το πτυχίο αποκτήθηκε στα 5 έτη τότε μπορούν να αναγνωριστούν έως 4 έτη. Τυχόν χρόνος σπουδών μετά την έναρξη ασφάλισης πληρώνεται όπως και στις άλλες περιπτώσεις.
 3. *Κενά ασφάλισης – ανεργίας.
 4. Εκπαιδευτική άδεια κατά τη διάρκεια εργασίας άνευ αποδοχών έως δύο έτη.
 5. *Γονική άδεια ανατροφής τέκνου με την προϋπόθεση διακοπής ασφάλισης από τον εργοδότη.
 6. Ο χρόνος απεργίας όταν δεν καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές από τον εργοδότη (στον ΟΤΕ από 01/02/2018 – στην Cosmote e-Value εξ αρχής).
 7. Τυχόν χρόνος φυλάκισης.


Ο συνολικός χρόνος πλασματικών ετών ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 έτη.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 1. Εφάπαξ με έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς, εντός 3 μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης του πλασματικού χρόνου ασφάλισης. Έκπτωση δεν γίνεται για εξαγορά χρόνου που υπολείπεται του ενός έτους.
 2. Σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις χωρίς έκπτωση, ίσες με τους μήνες που εξαγοράζονται. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής υφίσταται επιβάρυνση με τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη.
 3. Σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξησης του ποσού ήδη καταβαλλόμενης σύνταξης σε μηνιαίες δόσεις χωρίς έκπτωση από τη σύνταξη. Το ποσό της δόσης ισούται με το 25% του ποσού της σύνταξης. Υπό προϋποθέσεις αυτό μπορεί να μειωθεί στα 50€ το μήνα.

*Το κόστος εξαγοράς είναι το 20% του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη για κάθε μήνα που αναγνωρίζεται.

Ειδικότερες διατάξεις ισχύουν για την αναγνώριση ή όχι πλασματικών ετών ασφάλισης για:

 1. Το χρόνο κατά τον οποίον ο ασφαλισμένος έλαβε σύνταξη αναπηρίας. Συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.
 2. Το χρόνο που μεσολαβεί από την απόκτηση του πτυχίου μέχρι και την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.
 3. Ανάπηρα ή ανήλικα παιδιά και μονογονεϊκές οικογένειες.
 4. Το χρόνο προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το στρατιωτικό αδίκημα ανυπακοής ή ανυποταξίας.